Δέλτιο Τύπου ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΚ

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας που εκπόνησαν οι καταρτιζόμενοι/ες της ειδικότητας Στελέχη Εμπορίας, Διαφήμισης & Προώθησης Πωλήσεων – Marketing του Δ.ΙΕΚ Κοζάνης, προς τα μέλη του Δ.Σ. του Εμπορικού – Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης. Η έρευνα υλοποιήθηκε ως εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο του Μαθήματος της Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζόμενων σπουδαστών/τριων μετά από πρόσκληση του προέδρου του ΕΒΕ κου Σαρρή, υπό την καθοδήγηση του υπεύθυνου εκπαιδευτή τους κου Αθανασιάδη Αναστάσιου. Σκοπός της έρευνας ήταν η διερεύνηση των απόψεων των μελών του επιμελητηρίου σε θέματα Εκθεσιακού Marketing. Οι βασικές πληροφορίες της έρευνας συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα ενώ τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα από τον σύνδεσμο: Έρευνα EBE_ΔΙΕΚ

Ορισμός του Προβλήματος

Ποιες είναι οι απόψεις – προτιμήσεις των μελών του επιμελητηρίου Κοζάνης σε θέματα Εκθεσιακού Marketing.

Προσδιορισμός Αξίας Πληροφοριών

Εκπαιδευτική διαδικασία

Επιλογή Μεθόδου Συλλογής Στοιχείων

Πρωτογενής έρευνα – ποσοτική

Επιλογή Μεθόδου Μέτρησης

Ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο 14 κλειστών ερωτήσεων.

Συμμετέχοντες

Επιχειρήσεις Μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Μέγεθος Πληθυσμού

200 Επιχειρήσεις – Μέλη του Επιμελητηρίου Κοζάνης

Αριθμός Συμμετεχόντων

80 επιχειρήσεις

Ποσοστό Ανταπόκρισης

40%

Ανάλυση Στοιχείων

Χρήση Excel για την εξαγωγή συμπερασμάτων

Μέσω της υλοποίησης του συγκεκριμένου project οι μαθητές είχαν αφενός την ευκαιρία να εφαρμόσουν στην πράξη τις θεωρητικές γνώσεις που διδάχθηκαν κατά τη φοίτησή τους στο β’ εξάμηνο της κατάρτισης και αφετέρου να έρθουν σε επαφή με πληθώρα επιχειρηματιών της ευρύτερης περιοχής Κοζάνης με αποτέλεσμα να αναπτύξουν χρήσιμες  για αυτούς γνωριμίες.

Τέλος αξίζει να σημειωθεί πως τέτοιου είδους ενέργειες υποστηρίζονται δυναμικά από τη διεύθυνση του ΔΙΕΚ Κοζάνης, η οποία ενστερνίζεται την άποψη ότι υπάρχει ανάγκη για εξωστρέφεια των εκπαιδευτικών δομών προς την κοινωνία.

Ετικέτες:Δελτίο Τύπου